You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Nudimo vam pravne storitve svetovanja, kot tudi zastopanja preko naše partnerske odvetniške družbe:

Področje odškodninskega prava je podpanoga civilnega prava, ki obravnava vse možne oblike škod, ki so lahko posledice prometnih nesreč, škode iz okolja, škoda zaradi slabe hrane, nesreč pri delu, poklicnih bolezni, zdravniških napak itd. Sestavljamo zavarovalne in odškodninske zahtevke in zastopamo v izvensodnih postopkih pred zavarovalnicami. V kolikor situacije ni mogoče rešiti po mirni poti, za naše stranke preko naše odvetniške družbe vlagamo tudi tožbe in pripravljalne vloge ter jih pri uveljavljanju pravične in poštene odškodnine zastopamo pred sodišči.

Strankam nudimo pravno pomoč in svetovanje na celotnem civilnopravnem področju. Naši strokovnjaki se lahko pohvalijo s široko paleto izkušenj s področja stvarnega, obligacijskega in dednega prava. Za naše stranke preverjamo in sestavljamo pogodbe, oporoke, druga pravna pisanja. Pravne nasvete jim nudimo v predpravnih postopkih, v kolikor pa situacije ni mogoče rešiti po mirni poti, preko naše odvetniške družbe za naše stranke vlagamo tudi tožbe, pripravljalne vloge ter jih zastopamo pred sodišči in v postopkih pred drugimi državnimi organi.

Strankam nudimo na področju gospodarskega prava storitve svetovanja in zastopanja domačim in tujim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom. Poleg vseh storitev iz civilnopravnega področja naše delo na tem področju obsega še statusno pravo, pravo gospodarskih poslov, pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo. Strankam se individualno posvetimo in naše svetovanje in zastopanje prilagodimo potrebam njihovega posla. Poleg svetovanja za naše stranke pripravljamo poslovne sporazume ter splošne akte, v primeru sporov pa jih preko naše odvetniške družbe zastopamo v sodnih, upravnih in drugih postopkih.

Nepremičninsko pravo kot posebna veja stvarnega prava postaja vse bolj zapleteno in podrobno urejeno pravno področje. Za naše stranke izvajamo preglede pravnih stanj nepremičnin, ob nakupu nepremičnin jim svetujemo in sestavljamo potrebno dokumentacijo, nudimo pravno pomoč ob vpisih v zemljiško knjigo in druge uradne registre, oblikujemo etažne sporazume itd.

Družinsko pravo se je iz civilnega prava razvilo v lastno pravno panogo, katere pravila in načela, se vse bolj razlikujejo od splošnega civilnega prava. Našim strankam svetujemo pri sporazumnih razvezah zakonske zveze, dogovorih o varstvu in vzgoji otrok, sporazumnih delitvah premoženja itd. Kadar rešitve ni moč doseči z medsebojnim dogovorom pa za stranke sestavljamo tudi tožbe in druge vloge ter jih preko naše odvetniške družbe zastopamo v postopkih razveze zakonske zveze, preživninskih obveznosti, premoženjskih zahtevkih med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji itd.

Področje delovnega in socialnega prava je pravna panoga s katero se v življenju vsakodnevno srečuje sleherni član naše družbe. Svetovanje nudimo tako delavcem kot delodajalcem, pri sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, sestavljanju pogodbe o zaposlitvi, pripravi splošnih aktov itd. Po potrebi nudimo tudi zastopanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotavljanju disciplinske odgovornosti, ter v sodnih postopkih pred delovnimi sodišči in drugimi državnimi organi. Pomoč nudimo tudi pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, socialnega varstva ter varstva otrok in družine itd.

Vplivi na življenje posameznika so na področju prekrškovnega prava še posebej neprijetni. Na tem področju sta zato pridobitev mnenja strokovnjaka in hiter odziv, še kako pomembna. Odvetniška družba Krapenc in odvetniki aktivno deluje na celotnem področju prekrškovnega prava. Za stranke sestavljamo ugovore, pritožbe in ostale vloge ter jih po potrebi preko naše odvetniške družbe tudi zastopamo v prekrškovnih postopkih pred policijo in sodišči.

Razmerja v katerih je ena stranka nosilec oblasti oziroma javnega pooblastila, da kot oblastno nadrejeni subjekt odloči o pravici, obveznosti ali koristi drugega pravnega subjekta, fizične ali pravne osebe, imenujemo upravnopravna. Svetujemo svojim strankam na celotnem področju upravnega prava, ki zajema vse od pridobitve državljanstva in osebnih stanj do policijskega prava, ekološkega prava, komunalnega prava, gradbenega prava, javno gospodarskega prava itd.

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. O izvršbi v ožjem pomenu besede govorimo takrat, kadar se zahteva neposredna realizacija upnikove terjatve na podlagi že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oz. drugega izvršilnega naslova. Strankam svetujemo in stojimo ob strani vse od začetka postopka do uresničitve njihovih pravic.

Na področju kazenskega prava in prava prekrškov za stranke opravljamo naslednje storitve: Pravno svetovanje in pravna mnenja v zvezi s posameznimi posli gospodarskimi-pravnimi posli s kazensko-pravnega vidika, ter ostale storitve preko naše partnerske odvetniške družbe: Zagovor osumljencev oz. obdolžencev v predkazenskem in kazenskem postopku, Uveljavljanje premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku, Zastopanje po zasebnih kazenskih tožbah, Zastopanje oškodovancev kot subsidiarnih tožilcev, Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi prekrškov.

Kazensko pravo je sistem pravnih pravil, ki opredeljuje prepovedana ravnanja in predpisuje kazni oz. globe storilcem kaznivih dejanj oz. storilcem prekrškov. Vsaka faza kazenskega postopka skriva za osumljenca oz. obdolženca kopico pasti, ki povečajo verjetnost obsodbe, zlasti v položaju, ko osumljenec ali obdolženec ni seznanjen s svojimi procesnimi pravicami in postopkovnimi pravili. Nemalo je primerov, ko se obdolženci odpovejo celo zastopanju po odvetniku in se tako nevede odpovejo svojim pravicam, za katere morebiti sploh ne vejo, da jih imajo in tako nepopravljivo škodujejo svojemu interesu.

Če se vam neizogibno približuje katerikoli insolvenčni postopek vas nanj pripravimo in vas podučimo o poteku in posledicah, bodisi če se srečujete kot gospodarska družba ali posameznik v osebnem stečaju.

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Po novem pa je področje urejeno predvsem z Zakonom o finančnem poslovnaju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novi zakon podobno kot primerljiva zakonodaja ureja tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine. Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno. Insolvečni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in likvidacija.

Priprava pogodb in obrazcev obligacijskega, gospodarskega, delovnega in nepremičninskega prava.

Pripravimo vam različne vrste pogodb in obrazcev, ki jih potrebujete za rešitev življenjskih situacij ali za ureditev poslovnih razmerij. Tako vam lahko pripravimo kupoprodajno pogodbo (za premičnine in nepremičnine), najemno (zakupno) pogodbo, darilno pogodbo, avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o poslovnem sodelovanju, pogodbo o trgovskem zastopanju, prevozno pogodbo, komisijsko pogodbo, posojilno pogodbo, menjalno pogodbo, pogodbo o služnosti, pa tudi oporoko, opomin pred izvršbo, pogodbo o medsebojnih razmerjih, statut skupnosti stanovalcev, sklep o določitvi poslovnih skrivnosti družbe, cesijsko pogodbo, specialno pooblastilo za prevzem gospodarske družbe v RS s strani tuje družbe, ipd.

Našim strankam svetujemo, ter preko naše partnerske odvetniške nudimo tudi zastopanje v vseh fazah davčnega postopka, pred davčnimi organi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, v postopkih pred upravnim sodiščem in v postopku davčne izvršbe. Med postopkom nenehno sodelujemo s stranko, preučimo celotno relevantno dokumentacijo podjetja in na zahtevo posredujemo pristojnemu organu. Stranke poskušamo bodisi razbremeniti obveznosti bodisi se dogovoriti za odložena, znižana, obročna plačila. Po izdaji inšpekcijskega zapisnika pripravimo pripombe na zapisnik in jih posredujemo. Po potrebi vas naša partnerska odvetniška družba zastopa tudi v postopkih s pravnimi sredstvi zoper odločbo upravnih organov pred pristojnim sodiščem.

Pravo intelektualne lastnine zajema področje avtorske pravice in sorodnih pravic ter pravice industrijske lastnine. Omenjene pravice ščitijo predvsem kreativnost in umsko delo posameznikov fizičnih in pravnih oseb. Pravica intelektualne lastnine je sestavljena iz materialne (premoženjske) in moralne (vezane na osebo oz. avtorja) komponente. Pravni promet ima po večini opraviti za materialno komponento, ker je tržno zanimiva.

Strankam pomagamo pri vlaganju prijave pravice intelektualne lastnine ter svetujemo v postopku registracije. Strankam prav tako svetujemo pri prenosu vseh vrst pravic intelektualne lastnine in v ta namen pripravimo ustrezne pogodbe. Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, in sicer tako v sporih v zvezi s kršitvami blagovnih znamk kakor tudi v patentnih in avtorskih sporih, vključno z uporabo začasnih odredb.

Naše storitve na področju prava intelektualne lastnine in IT so: registracija blagovnih znamk in modelov, vlaganje ugovorov zoper registracije blagovne znamke in modele, spremljanje (sledenje) blagovnih znamk in modelov, licenčni sporazumi, sporazumi o prenosu pravic intelektualne lastnine, avtorske pogodbe, strategija upravljanja z avtorskimi pravicami, varstvo pred neupravičeno uporabo intelektualne lastnine, splošni pogoji za uporabo spletnih strani.

Povezane ostale storitve

Pravno svetovanje vam nudimo strokovno in po konkurenčih cenah, saj se večina pravnih težav lahko reši izvensodno. V primeru zahteve po reševanju sodnega postopka, pa vas o tem poučimo in seznanimo z našo odvetniško ekipo. Našo odvetniško ekipo predstavljajo odvetniki, ki so izobraženi doktorji pravnih znanosti in imajo opravljen državni pravniški oziroma pravosodni izpit.