You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Prednosti
Offshore družb

Definicija Onshore in Offshore podjetja

Offshore družbe so kapitalske družbe, ki so podobne delniškim družbam ali družbam z omejeno odgovornostjo. Po statutu imajo sedež v določeni državi, medtem ko so njihovi delničarji s sedežem oziroma bivališčem izven te države. Zato praviloma tudi ni in ne sme biti ekonomsko aktivna v državi svojega statutarnega sedeža.

”Offshore” status je na voljo izključno nerezidentom ob pogoju, da se vse pridobitniške dejavnosti opravljajo izključno zunaj območja davčne oaze. To v tem primeru pomeni, da lahko takšno podjetje prosto opravlja dejavnosti kjerkoli po svetu razen s prebivalci in podjetji iz davčne oaze, kjer je podjetje registrirano.

”Shore” pomeni državo statuarnega sedeža oziroma njen davčni sistem. Prave domače družbe teh držav pa se označujejo kot ”Onshore” družbe.

Tuja offshore podjetja imajo več prednosti, najbolj v ospredju pa sta možnost anonimnosti in boljša optimizacija davkov, saj večina t.i. offshore družb nima potrebe po vodenju računovodstva.

Poslovanje Offshore in Onshore podjetij z domačimi podjetji

Tuja offshore in onshore podjetja lahko poslujejo z domačimi podjetji brez težav. Kar v praksi pomeni, da lahko neko storitev kot vaš podizvajalec opravi tuje offshore podjetje in vam za to izstavi račun. S tem pa ste optimizirali poslovanje in si razporedili delo in s tem dobiček na svojem podjetju. Morate pa biti pozorni na petnajsti odstavek 8. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, kadar poslujete z offshore podjetji. Seznam davčnih oaz (objavljeno v uradnem list RS, št. 117/06) predstavljajo države, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%, pri tem pa to niso države članice EU. Za onshore podjetja pa se ta zakon ne uporablja.

Anonimnost Offshore družbe

Ponujamo vam možnost ustanovitne offshore podjetja, katerega uradno upravlja nominirani direktor (običajno tuji odvetnik), lastništvo pa je formirano v obliki delniške družbe, kjer izstavimo prenosne brezimenske delnice t.i. Bearer Sharer. Strukturo lastništva običajno stranki svetujemo v tej obliki in sicer v deležu 10 delnic (vsaka po 10%). Delnice dobi stranka v posest in sama razpolaga z njimi. Prenos lastništva se ne izvrši formalno, le fizično v roke novemu lastniku. Tudi registrar oziroma organ tujega podjetja nima podatka o trenutnem lastniku. Offshore podjetja v taki strukturi lahko postane tudi družbenik d.o.o-ja, s čimer dosežete cilj anonimnega končnega lastnika d.o.o.-ja.

Postopek prodaje d.o.o.-ja Offshore družbi

Kadar tuje offshore podjetje, namerava kupiti poslovni delež podjetja v RS, mora pridobiti slovensko davčno številko, priložiti overjeno soglasje lastnika za registracijo poslovnega naslova, predložiti overjen izpis iz tujega sodnega registra, ter overjeno pooblastilo (Power of attorney) na ime osebe, ki bo speljala postopek nakupa pri notarju v RS, v kolikor podjetnik uporabi nominiranega direktorja. Celi postopek prevzema naredi notar v RS na podlagi navedenih dokumentov in identifikacije podpisnika predstavnika prodajalca in predstavnika kupca. Naše sodišče na podlagi notarskega zapisa vpiše novega lastnika, kot novega družbenika.

Lastništvo tujega podjetja

Biti družbenik ali direktor onshore ali offshore podjetja kjerkoli po svetu je to popolnoma zakonito. Naša zakonodaja s strani finančne uprave, oziroma na zahtevo kateregakoli drugega organa le zahteva, da jim v primeru pridobitve lastništva poslovnega deleža podjetja v tujini to sporočite. Težko pa vam kdorkoli dokaže, da si lastite offshore družbo, saj večina offshore držav nima javno dostopnega registra gospodarskih družb, še posebej pa je lastništvo izjemno težko dokazati če si lastite delniško družbo v obliki prenosnih delnic t.i. Bearer Sharer, kjer se evidenca lastnikov v registru ali kjerkoli drugje ne vodi. V registru je zavedeno le, da je nominiran direktor ob ustanovitvi družbe delnico oddal naprej. Kdorkoli bo po tej informaciji poizvedoval, mu tega nihče ne more pojasniti, saj tudi ko prodate tako družbo, se prenos izvrši le z fizično predajo delnic.

V offshore področjih naj bi bila tretjina celotnega svetovnega premoženja in zaradi tega imajo takšna področja močan vpliv na mednarodni finančni sistem. Tudi število teh se s časom povečuje, kajti ugodnosti je veliko, predvsem fiskalnih. Zaradi tega so takšna področja začela motiti države, ki imajo običajni fiskalni sistem.

Vodimo vas skozi celotni postopek

Kadar stranka želi svojo gospodarsko družbo d.o.o. lastniško prenesti pod Offshore podjetje v obliki delniške družbe s prenosmini delnicami, vas spremljamo skozi celoten postopek. Naše delo se konča šele z vpisom Offshore podjetja v sodni register kot družbenika d.o.o.-ja.

Potrebni dokumenti za ustanovitev družbe v tujini na daljavo:

Kopija overjenega potnega lista na UE ali pri notarju in overitev mora biti sodno prevedena v angleški jezik.

Mesečni račun za tekoče stroške (Električna energija, Poraba vode, Kabelska TV, itd) kopiran in overjen na UE ali pri notarju, ter sodno preveden v angleški jezik.

Referenčno pismo v angleškem jeziku, ki vam ga izstavi vaša banka, odvetnik, računovodja, itd (po želji vam posredujemo osnutek bančnega referenčnega pisma).

Določene države dodatno zahtevajo tudi CV ustanovitelja, ki ustanavlja podjetje (Gibraltar, Hong Kong, itd).

Določene države dodatno zahtevajo tudi poslovni načrt podjetja, ki se ustanavlja (Gibraltar, Hong Kong, itd).

Imate vprašanje, pošljite nam sporočilo!