You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. IZJAVA O SPREJEMLJIVOSTI
Dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji in tudi določeni zakoni. Z vstopom na spletno mesto obiskovalec potrjuje, da je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Offshore.si si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje, zato obiskovalcem priporoča, da se redno seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem mestu.
2. AVTORSKE PRAVICE IN BLAGOVNE ZNAMKE
To spletno mesto je intelektualna lastnina Offshore.si. Vse informacije, podatki, opisi storitev in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati ali drugače uporabljati katere koli vsebine, dostopne na tem spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene. Video vsebine, slike oseb, stavb, predmetov, krajev in druge slike ter druge večpredstavne vsebine, prikazane na spletnem mestu, so last Offshore.si ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine. Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na spletnem mestu, so last Offshore.si ali drugih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja Offshore.si ali tiste druge osebe, ki je lastnica zaščitnih znakov.
3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Offshore.si ni odgovorna za katero koli zdajšnjo ali prihodnjo, neposredno ali posredno škodo (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta ali je povezana s tem. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če je bila Offshore.si seznanjena z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje tudi prenos kakršne koli škodljive programske opreme, ki lahko okuži ali drugače škodljivo vpliva na obiskovalčevo opremo, težave na komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (če se na primer obiskovalec ne more povezati s svojim ponudnikom dostopa do spleta), nepooblaščen dostop, krajo, napake telekomunikacijskega operaterja, stavke ali druge težave v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Offshore.si ne jamči za stalen, neprekinjen ali varen dostop do tega spletnega mesta. Offshore.si v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zato, ker se je obiskovalec zanesel bodisi na informacije (ne glede na njihovo pravilnost), objavljene na spletnem mestu, bodisi na kateri koli proizvod ali storitev, ki jih je pridobil na drugih spletnih mestih, povezanih s tem spletnim mestom. Obiskovalec je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršne vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu.
4. BREZ JAMSTEV
Vsebina tega spletnega mesta je namenjena zgolj informiranju obiskovalcev in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta, ne glede na to, v kakšni povezavi ali obliki je predstavljena. Nič na tem spletnem mestu ni mišljeno kot nasvet glede vlaganj. Offshore.si priporoča, da se obiskovalci glede ocene katere koli vsebine na tem spletnem mestu posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri delavcih Offshore.si ali pri drugih ustreznih strokovnjakih. Offshore.si kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do obiskovalcev ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih morajo obiskovalci pred uporabo obvezno preveriti pri delavcih Offshore.si. Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Vse vsebine na tem spletnem mestu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Offshore.si izrecno izključuje lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake, prav tako ne jamči in ne zagotavlja, da je vsebina spletnega mesta popolna ali posodobljena. Offshore.si ni zavezana posodabljati katere koli vsebine spletnega mesta. Offshore.si lahko vsebino spletnega mesta in/ali samo spletno mesto spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila. Offshore.si prav tako ni odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem mestu objavi druga oseba, katero koli vsebino, objavljeno na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano to spletno mesto, in lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, pridobljene na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano to spletno mesto.
5. VSEBINE V ČASU
Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na tem spletnem mestu predstavljena, so bila, kolikor je Offshore.si znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato Offshore.si priporoča, da se obiskovalci ne zanašajo na dolgoročno točnost katere koli vsebine tega spletnega mesta po datumu objave. Nekatere informacije na tem spletnem mestu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave o prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede "verjeti, pričakovati, predvidevati, optimistično, nameravati, načrtovati, bo/bodo" ali podobne izraze. Offshore.si obiskovalcem priporoča, da se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka. Offshore.si ne prevzema odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij, objavljenih na spletnem mestu. Vsi obiskovalci morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu, če je objavljen.
6. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE
Pridružujemo si pridržuje pravico, da kadar koli spremenimo ali dopolnimo te splošne pogoje. Z obiskom tega spletnega mesta obiskovalci potrjujejo, da se strinjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
7. KRŠENJE POGOJEV UPORABE
Offshore.si si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh splošnih pogojev uporabi vsa pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Offshore.si.
8. PRISTOJNOSTI IN VELJAVNO PRAVO
Obiskovalci soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.